Planområdet ligg i Everdalen, Nord for Brokke Suleskarvegen i Setesdal Vesthei. Området er ca. 500 dekar og avgrensing er som vist på kart. Planområdet er i gjeldande kommuneplan 2016-2028 avsett til området for gjeldande reguleringsplan og område for spredt fritidsbebyggelse (LSF47) og omsynssone naturmiljø (H560). Planforslaget vil erstatte vedteken reguleringsplan for Bergsøyetjønn/Videvad, planID 200502.

 

Føremålet med planarbeidet er å flytte 6 ubebygde tomter i gjeldande plan med tilhøyrande gang- eller køyretilkomst og felles parkering. 2 av plasseringane ligg innanfor gjeldande plan og 4 ligg i området som skal utvidast.

 

Merknader til planarbeidet sendast skrifteleg innan 19.03.2021 til Stærk & Co AS, Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller e-post eia@staerk.no.  Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettast til Særk & Co AS v/ Erling I. Aas, tlf. 915 47 813, e-post eia@staerk.no

 

Kunngjering om  planoppstart kan også sjåast på Staerk.no.

 

 

Vedlegga finn du nedanfor her.