Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

Store bustadtomter ledige i Valle sentrum

Bustadtomter

Valle kommune har eit sentrum som stadig er under utvikling med fleire servicetilbod som t.d. butikkar, etestader, aktivitet- og friluftsforretning, bibliotek, bank, hotell og bensinstasjon. Aust for sentrum i Leite Sør er det no gjort endringar i reguleringsplanen, slik at kommunen kan tilby tomter for bustader i fleire storleikar. Tomtene ligg strategisk til i nærleiken av sentrum og er tilpassa alle generasjonar med ein fantastisk utsikt over sentrum og store deler av dalen.

Leite sør

MELDING OM VEDTAK – Mindre endring av detaljregulering for Brokke hyttepark (Plan ID: 200901).

Ved handsaming i Plan- og miljøutvalet den 14.03.2023 av sak 19/2023, vart kommunedirektørens tilråding samrøystes vedteke.

Endringa gjeld kart og føresegner og gjeld hovudsakleg å justere formålsgrensa, byggjegrensa og utnyttinga til tomt D1. Det er og gjort ei presisering i punkt 5 i føresegner om at LNF-arealet innanfor planen kan nyttast til fyllingsfot. I tillegg er byggjegrensa i felt B lagt inn igjen i plankartet etter bestilling frå Valle kommune, etter at ho fall ut av planen ved førre endring.

Dersom du er part, eller på annan måte har rettsleg klageinteresse, har du

høve til å klaga på vedtaket, med heimel i plan- og bygningslova §§ 1-9 og

12-12, 3.ledd og forvaltningslova § 28.

Dersom du vil klaga, må du gjera det innan 09.04.2023. Klaga må setjast fram

skriftleg og må vera grunngitt og underteikna av klagaren.

Planforslaget og dokumenta finnast i vårt planregister, Arealplaner.no. Der kan du og sende innspel til planen.

Innspel kan også sendast til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle, eller på E-post: post@valle.kommune.no

Skjermbilde

Varsel om høyring av framlegg til lokal forskrift om nedsett konsesjonsgrense i Valle kommune

I medhald av kommunestyret sitt vedtak i sak 109/2022 vert framlegg til lokal forskrift om nedsett konsesjonsgrense sendt på høyring før endeleg handsaming.

Framlegg til lokal forskrift, kommunestyrevedtaket og kommunedirektøren sitt saksframlegg er tilgjengeleg i lenke nedanfor.

Føremålet med å innføre den lokale forskrifta om nedsett konsesjonsgrense er å setje konsesjonsfridomen etter § 4 i konsesjonslova ut av kraft for:

  1. eigedom med bygning som er eller har vore i bruk som heilårsbustad,
  2. eigedom med bygning som ikkje er teken i bruk som heilårsbustad, inkludert eigedom med bygning under oppføring, i område som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til bustadføremål,
  3. ubebygd tomt som er regulert til bustadføremål

I tillegg legg framlegget til lokal forskrift til grunn at slektskapsunntaket i § 5 i konsesjonslova vert sett til sides.

Merknader og innspel til framlegget kan sendast til post@valle.kommune.no eller Valle kommune, postboks 4, 4746 innan 1.april 2023.

Valle sørover stående