Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

Varsel om oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtalar

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4, blir det varsla oppstart av forhandlingar mellom Valle kommune og Knut Nomeland (plan ID 75 & gnr.64/Bnr.5) Forhandlingane gjeld utbyggingsavtale for gjennomføring av mindre endring av reguleringsplan for:

  • Reguleringsplan for del av hnr.64/bnr.5, Myklevatn (Plan ID: 75)

Utbyggingsavtalen vil i hovudsak ta opp anleggsarbeid i samband med utbedring av vegen Brokke-Suleskard fra Rv.9 til Jarnsverk, slik som kommunen og vegstyresmakta godtek, og kostnadsfordeling i samband med denne oppgraderinga.

Evt. Merknadar/kommentarar til oppstartsvarselet sendes innan 23.02.2023 til

Store bustadtomter ledige i Valle sentrum

Bustadtomter

Valle kommune har eit sentrum som stadig er under utvikling med fleire servicetilbod som t.d. butikkar, etestader, aktivitet- og friluftsforretning, bibliotek, bank, hotell og bensinstasjon. Aust for sentrum i Leite Sør er det no gjort endringar i reguleringsplanen, slik at kommunen kan tilby tomter for bustader i fleire storleikar. Tomtene ligg strategisk til i nærleiken av sentrum og er tilpassa alle generasjonar med ein fantastisk utsikt over sentrum og store deler av dalen.

Leite sør