Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

Kunngjering av vedteken detaljregulering

Kommunestyret vedtok i møte 21.09.2022, sak 72/2022 Detaljregulering for Osenausen PlanID: 202001, datert den 11.05.22. Føremålet med planen er å legge til rette for 17 fritidsbustader med lågstandard i området LFS38 i Valle kommuneplan.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Klagefrist: 21.10.2022

 

Plandokumenta finn du i planregisteret vårt, arealplaner.no 

Skjermbilde 2022-09-22 135704

Store bustadtomter ledige i Valle sentrum

Bustadtomter

Valle kommune har eit sentrum som stadig er under utvikling med fleire servicetilbod som t.d. butikkar, etestader, aktivitet- og friluftsforretning, bibliotek, bank, hotell og bensinstasjon. Aust for sentrum i Leite Sør er det no gjort endringar i reguleringsplanen, slik at kommunen kan tilby tomter for bustader i fleire storleikar. Tomtene ligg strategisk til i nærleiken av sentrum og er tilpassa alle generasjonar med ein fantastisk utsikt over sentrum og store deler av dalen.

Leite sør

Utbyggingsavtaler til offentleg ettersyn.

I samsvar med plan- og bygningslova §17-4 , blir det varsla at Valle kommune, ved teknisk eining har framforhandla forslag til utbyggingsavtale mellom Valle kommune og:

Svenn Magne Brokke eiger av hovudeigedomane innanfor reguleringsplan for Bergsøyetjønn Og Videvad Hytteområde (PlanID: 202101).

 

Hovudformålet med utbyggingsavtalen er finansiering og gjennomføring av utbygging av vegen Brokke – Suleskard frå Rv.9 til Jarnsverk.

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendast til post@valle.kommune.no, eller det kan sendast brev til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle, innan 30.07.22

 

Utbyggingsavtale til offentleg ettersyn

Kunngjering – ingått utbygningsavtale.

Valle kommune har signert utbyggingsavtale innanfor reguleringsplan for:

 

  • Stuteliheii, planID: 202102
  • Myklevatn Aust, planID: 202004
  • Garevasstøylen, planID: 200603

 

Signerte avtalar er vedlagt denne kunngjeringa.