Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
12. oktober:

Testing for Covid-19

Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 75 40 (kvar dag kl. 09-12 og 13-14). Testen må t... Les meir...

Kunngjeringar

Offentleg gjennomsyn av kommunal planstrategi 2020 - 2024

Forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2024 er lagt ut til offentleg gjennomsyn i forkant av endeleg handsaming i kommunestyret 16. desember. Planstrategien syner kva planar kommunen vil prioritere dei neste fire åra. Vi legg ut planen i papirform i Velkomstsenteret og på biblioteket.

Utsikt frå Berg i Vakke

KUNNGJERING - Formannskapet si innstilling til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Innstilling frå formannskapet til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 er lagt ut til ålment ettersyn i perioden 11.11.2020 til 25.11.2020 her på heimesida. I tillegg vert det lagt ut i papirform på kommunehuset og på biblioteket frå torsdag 12.12 Saka skal handsamast i kommunestyret 25.11.2020 og innspel må vere kome inn skriftleg til leiar økonomi før handsaming. Dokumentet finn du nede på sida.

kommuneblomen

Kunngjering av vedtak - detaljregulering for rassikring av fv. 45 Lauvåsnuten-Voilen

Fylkesveg 45 mellom Valle og Dalen er utsett for skred fleire plassar. Vegstrekninga kryssar både fylkes og kommunegrenser, frå Valle kommune i Agder til Tokke kommune i Vestfold- og Telemark.
På oppdrag frå dei to fylkeskommunane har Statens vegvesen utarbeida eit forslag til detaljreguleringsplan for å sikre vegen mot ras. Det er tre områder langs strekninga som skal sikrast mot ras. Dette er Lauvåsen i Valle kommune, Ullsteinskredene og Voilen i Tokke kommune.

Detaljreguleringa vart vedteken i Kommunestyret den 28.10.2020, i sak 75/2020:

Detaljregulering for rassikring fv. 45 Lauvåsnuten-Voilen stadfestas for den delen av planen som ligg i Valle kommune, med plankart og planbeskrivelse datert 19.6.2020 og reviderte bestemmelser datert 28.9.2020.

Plankart, føresegner, planomtale, kopi av saksframlegg og saksprotokoll finn du under, eller du kan ta kontakt med Velkomstsenteret for utskrift.

Du finn også planen i Planinnsyn.

 

Kunngjering av vedtak - Detaljregulering for massetak Raudevjedalen – Slutthandsaming

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vart detaljregulering for massetak Raudevjedalen  – planID 201908 vedteken i kommunestyret 19.08.2020, PS sak 57/20.

Plankart, føresegn, planomtale, kopi av saksframlegg og saksprotokoll kan sjåast her, eller du kan ta kontakt med Velkomstsenteret for utskrift.

Kommunens vedtak kan klagast av ein part eller andre med rettsleg klageinteresse i saka på jf. Plan- og bygningslova §12-12 og §1-9. Ev. klage må framsettast skriftleg til Valle kommune innan 18.09.2020. Ved eventuell klage må de oppgi kva klaga gjeld og grunngjeving for klagen.

 

1