Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

MELDING OM VEDTAK – Mindre endring av detaljregulering for Kvisle, felt L3 (Plan ID: 201502).

Ved handsaming i Plan- og miljøutvalet den 13.06.2023 av sak 44/23, vart kommunedirektørens tilråding samrøystes vedteke.

Endringa gjeld kart. Formålet med endringa er å justere planeringshøgde for tomt 6 til 740 moh.

Dersom du er part, eller på annan måte har rettsleg klageinteresse, har du høve til å klaga på vedtaket, med heimel i plan- og bygningslova §§ 1-9 og 12-12, 3.ledd og forvaltningslova § 28.

Dersom du vil klage, må du gjere det innan 10.07.2023. Klaga må setjast fram skriftleg og må vera grunngjeve og underteikna av klagaren.

Planforslaget og dokumenta finn du i vårt planregister, Arealplaner.no. 

Klaga kan sendast pr. post til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle, eller på E-post: post@valle.kommune.no

Detaljregulering Kvisle

MELDING OM VEDTAK – Mindre endring av detaljregulering for Brokke hyttepark (Plan ID: 200901).

Ved handsaming i Plan- og miljøutvalet den 14.03.2023 av sak 19/2023, vart kommunedirektørens tilråding samrøystes vedteke.

Endringa gjeld kart og føresegner og gjeld hovudsakleg å justere formålsgrensa, byggjegrensa og utnyttinga til tomt D1. Det er og gjort ei presisering i punkt 5 i føresegner om at LNF-arealet innanfor planen kan nyttast til fyllingsfot. I tillegg er byggjegrensa i felt B lagt inn igjen i plankartet etter bestilling frå Valle kommune, etter at ho fall ut av planen ved førre endring.

Dersom du er part, eller på annan måte har rettsleg klageinteresse, har du

høve til å klaga på vedtaket, med heimel i plan- og bygningslova §§ 1-9 og

12-12, 3.ledd og forvaltningslova § 28.

Dersom du vil klaga, må du gjera det innan 09.04.2023. Klaga må setjast fram

skriftleg og må vera grunngitt og underteikna av klagaren.

Planforslaget og dokumenta finnast i vårt planregister, Arealplaner.no. Der kan du og sende innspel til planen.

Innspel kan også sendast til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle, eller på E-post: post@valle.kommune.no

Skjermbilde