Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

Kunngjering av vedtak - detaljregulering for rassikring av fv. 45 Lauvåsnuten-Voilen

Fylkesveg 45 mellom Valle og Dalen er utsett for skred fleire plassar. Vegstrekninga kryssar både fylkes og kommunegrenser, frå Valle kommune i Agder til Tokke kommune i Vestfold- og Telemark.
På oppdrag frå dei to fylkeskommunane har Statens vegvesen utarbeida eit forslag til detaljreguleringsplan for å sikre vegen mot ras. Det er tre områder langs strekninga som skal sikrast mot ras. Dette er Lauvåsen i Valle kommune, Ullsteinskredene og Voilen i Tokke kommune.

Detaljreguleringa vart vedteken i Kommunestyret den 28.10.2020, i sak 75/2020:

Detaljregulering for rassikring fv. 45 Lauvåsnuten-Voilen stadfestas for den delen av planen som ligg i Valle kommune, med plankart og planbeskrivelse datert 19.6.2020 og reviderte bestemmelser datert 28.9.2020.

Plankart, føresegner, planomtale, kopi av saksframlegg og saksprotokoll finn du under, eller du kan ta kontakt med Velkomstsenteret for utskrift.

Du finn også planen i Arealplaner.no