Det må liggje føre ei godkjenning frå kommunen før ein kan starte opp med nybygging eller ombygging av landbruksvegar. Det leggjast vekt på at vegen fremjar rasjonell landbruksdrift og tek vare på heilskapelege løysingar uavhengig av eigedomsgrenser. Konsekvensane som vegen vil ha for natur, kulturminne og friluftsliv, vil bli vurdert.

skogfond og søknad om tilskot til landbruksvegar

For bruk av skogfond og søknad om tilskot til landbruksveg visar ein til eigne linkar.
 

Ta kontakt med skogbrukssjefen om du trenger meir informasjon eller veileiding om landbruksvegar.