100% fast stilling som miljøarbeidar

"Valle skule opnar dører til verda og framtida!" og vår verdiar er inkludere, respektere, meistre og kompetanse. Skulen er ein kombinasjonsskule med 1-10 trinn samt SFO og vaksenopplæring.

Alle barn har rett til eit trygt og godt læringsmiljø og få hjelp og støtte til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Skulen er ein viktig sosialiseringsinstans for barn og unge og gjennom sosialisering tileigner barn seg sentrale verdiar, tradisjonar, normer, åtferd og kunnskap.

Det er viktig for Valle skule å sjå barnet i ein heilheit med fagleg, sosial og personleg utvikling.

 

ANNONSE 

 

100% vikariat som barne- og ungdomsarbeidar Valle og Hylestad barnehagar fram til 15.08.2022. Stillinga er for tida plassert i Valle barnehage.

 

ANNONSE