Ledige stillinga i Valle kommune skal søkas på gjennom rekrutteringsløysninga Webcruiter. Lenkje til denne løysninga finn du i den enkelte stillingsannonse. Valle kommune behandlar kun elektroniske søknadar sendt frå denne løysninga, og vi har dessverre ikkje mogligheit til å ta i mot opne jobbsøknadar/CVer.

Ved behov for hjelp til registrering av søknad, kontakt 379 37 500. Namnet ditt vil normalt bli offentleggjort i forenkla søkjarliste. Du kan be om å bli unnateke offentlegheit, men da må du grunngje dette skriftleg, jf. offentleglova §25. Kan ikkje kommunen imøtekome dette, vil du bli varsla før søkjarlista blir ferdigstilt.

Personvernerklæring ved søknad om jobb I Valle kommune

Ledige vikariat som lærar - søknadsfrist 31.03.2021

For skuleåret 2021-2022 vil det bli ledige vikariat ved Valle skule. Fullstendig oversikt over behovet er pr.d.d. ikkje klart. Det kan bli ledige stillingar innafor alle fagområder på både barne og ungdomstrinnet, vaksenopplæringa og som fagleiar. Dei fleste av vikariata vil gjelde for heile året.
 
Skulen startar med tilsetting i slutten av mars, men prosessen kan pågå fram til skulestart. Kompetansen og behovet vil sjåast i samanheng med skulen si øvrige bemanning.

LEDIG VIKARIAT SOM LÆRAR

Ferievikar 2021 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering søknadsfrist 30.04.2021

ANNONSE

Valle Bygdeheim, open omsorg, vaskeri og habilitering søkjar ferievikarar innan fylgjande 
stillingsgrupper: 

Sjukepleiar, hjelpepleiar, helsefagarbeidar, omsorgsarbeidar, vaskeriassistent, pleieassistent, miljøarbeidar, kjøkkenassistent og heimehjelp. 

Søkjarar til pleie- og omsorgsarbeid må ha fylt 18 år. 

Ferien vert avvikla i tidsrommet medio juni til medio august. Ynskt stillingstype, avdeling, 
stillingsstorleik og arbeidsperiode må oppgjevast i søknaden. Søkjarar til open omsorg og habilitering må ha sertifikat for personbil. Dei som ynskjer arbeid som heimehjelp må disponere eigen bil. 

Vi tilsett sommarvikarar fortløpande, og det vil sendas ut tilbod om sommarjobb før fristen er gått ut

Tilkallingsvikar i Valle og Hylestad barnehage

Valle og Hylestad barnehage har behov for tilkallingsvikarar.

Er dette av interesse kontakt:

Leiar i Hylestad og Valle barnehage - Stine Haugeland

Tlf: 986 67 143

Tilkallingsvikar i pleie og omsorg

Pleie og omsorg har behov for tilkallingsvikarar som heimehjelp, men også andre stillingar kan verte aktuelle.

Kandidatar med helsefagleg utdanning eller i utdanningsløp til helsefagleg utdanning vert prioritert.

 

Er dette av interesse kontakt:

Leiar pleie og omsorg - Solveig B. Kyrvestad

Tlf: 912 47 155