Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

MELDING OM VEDTAK – Mindre endring av detaljregulering for Brokke hyttepark (Plan ID: 200901).

Ved handsaming i Plan- og miljøutvalet den 14.03.2023 av sak 19/2023, vart kommunedirektørens tilråding samrøystes vedteke.

Endringa gjeld kart og føresegner og gjeld hovudsakleg å justere formålsgrensa, byggjegrensa og utnyttinga til tomt D1. Det er og gjort ei presisering i punkt 5 i føresegner om at LNF-arealet innanfor planen kan nyttast til fyllingsfot. I tillegg er byggjegrensa i felt B lagt inn igjen i plankartet etter bestilling frå Valle kommune, etter at ho fall ut av planen ved førre endring.

Dersom du er part, eller på annan måte har rettsleg klageinteresse, har du

høve til å klaga på vedtaket, med heimel i plan- og bygningslova §§ 1-9 og

12-12, 3.ledd og forvaltningslova § 28.

Dersom du vil klaga, må du gjera det innan 09.04.2023. Klaga må setjast fram

skriftleg og må vera grunngitt og underteikna av klagaren.

Planforslaget og dokumenta finnast i vårt planregister, Arealplaner.no. Der kan du og sende innspel til planen.

Innspel kan også sendast til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle, eller på E-post: post@valle.kommune.no

  • Vedlegg
Skjermbilde

Sist oppdatert 23. mars 2023