Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Melding om vedtak - mindre endring av detaljregulering for Myklevatn aust (planID: 202004)

Ved handsaming i Plan- og miljøutvalet av sak 91/2022 den 15.11.2022,  vart kommunedirektørens tilråding samrøystes vedteke.

Vedtak:

Plan- og miljøutvalet vedtek mindre endring av reguleringsplan for Myklevatn Aust (PlanID: 202004), jf. Plan- og bygningslova § 12-14.

Endringa gjeld:

  • Plankart: OK-golv vert teke ut av plankartet. Planområdet som er erstatta av detaljregulering for Stuteliheii (første del av SKV1, samt deler av friluftsformål og SKV5) vert teke ut, da dei er vidareførte i plan for Stuteliheii
  • Føresegner: 3.1.4 Høgder.

Plan- og miljøutvalet sitt vedtak kan klagast av ein part eller andre med rettsleg klageinteresse i saka, jf. Plan og bygningslova § 12-12 og § 1-9. Evt., klage må framsettast skrifteleg til Valle kommune innan 11. august 2022. Ved evt., klage må de oppgi kva klaga gjeld og grunngjeving for klaga. Klagefrists er 3 uker etter motteke varsel.

Eventuelle klage kan enten sendast digitalt til post@valle.kommune.no, eller i brev til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle.

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Vedlegg
  • Lenker
Gjeldande planstatus. Deler av opprinneleg plan er erstatta av "Detaljregulering for Stuteliheii

Gjeldande planstatus. Deler av opprinneleg plan er erstatta av "Detaljregulering for Stuteliheii

Sist oppdatert 22. november 2022