Valle kommune har fleire næringstomter for sal. Nedanfor finn du ein oversikt over reguleringsplanar som enneheld næringsareal, med lenke til Planinnsyn.
I Planinnsyn finn du plankart og reguleringsbestemmelsar for dei aktuelle planane.

For informasjon om ledige tomter og anna, ta kontakt med kommunen.