Formål med ordninga

Formålet med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant narn og unge. Tilskotsordninga skal vere eit verkemiddel for å betre moglegheitene for at fleire born og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavehenig av foreldras inntekt og sisiale situasjon.

Informasjon til alle søkjarar

Årets utlysing vil bli publisert seinast 13. november 2020. Alle om vil søkje må lese utlysinga nøye. Det skal søkjast via Bufdirs søknadsportal

Søknadsfristen er 4. desember 2020.

 

Meir informasjon

Gå til Bufdir si heimeside for meir informasjon