Det kan nå søkes om midler til tiltak for at barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
Søknadsfrist er fredag 10. desember 2018.

Målgruppe i tilskuddsordningen er barn og ungdom som berørt av fattigdomsproblemer og deres familier.

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Hvem kan søke?

  • Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene.
  • Frivillige organisasjoner som arbeider for å gi et tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan søke direkte til Bufdir. Søknaden skal sendes av organisasjonens sentralledd. Det enkelte tiltaket må omfatte deltakere i målgruppen fra minimum 3 kommuner. Søknaden vil kun bli behandlet av Bufdir. Organisasjoner som søker og mottar tilskudd direkte vil ikke kunne motta midler til de samme tiltakene gjennom underliggende ledd ved søknad via kommunen. Med underliggende ledd menes her lokallag, regionalledd eller andre enheter som er styrt eller eid av sentralleddet. 

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som...

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Slik søker du

Bufdirs søknadsskjema skal benyttes av alle søkere (dette gjelder også søknader fra kommunen).
Det søkes gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Lenke til søknadsskjema, rundskriv og veileder finners på www.bufdir.no

Kommunens kontaktperson

Walborg Eikholm Tveiten , familiekooridinator prosjekt Nye mønstre

Mobiltlf 90645925

Epost: walborg.tveiten@valle.kommune.no