Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline06. desember kl. 10:45

Gebyr for feiing/tilsyn av hytter/fritidsbustader

Les meir... clear

NAV Valle

NAV trygd, NAV arbeid og sosialtenesta i kommunen blei frå 2009 samla til ei eining - NAV Valle. Kontoret blei etablert og drifta av Staten og Valle kommune som likeverdige partar med basis i ein samarbeids- og partnerskapsavtale.

Opningstid: Måndag, onsdag og fredag kl. 12 - 14. Utanom desse tidspunkta har vi ope for timeavtalar. Tysdag og torsdag berre ope for tinga timeavtalar.
NAV-kontoret gjer dette for å effektivisere ei kjernetid i kontoret. Vi oppmodar alle som ynskjer samtale med ein rettleiar, om å bestille time.
For ordinær ekspedering er det ikkje naudsynt å bestille time. NAV-kontoret presiserer at om opningstida er til kl 14:00, er det ingen ting i vegen for å gjere avtalar ut over dette tidspunktet.

NAV sine statlege oppgåver:

 • Pensjon
 • Arbeidsavklaringspengar
 • Dagpengar
 • Sjukepengar
 • Pleiepengar
 • Foreldrepengar og svangerskapspengar
 • Anna

For meir informasjon om dei statlege tenestene, sjå heimesidene til NAV

NAV sine kommunale oppgåver:

 • Sosialhjelp (økonomisk stønad)
 • Økonomisk rådgjeving/gjeldsrådgjeving
 • Kvalifiseringsstønad
 • Bustønad, bustadlån og tilskot frå Husbanken

Når det gjeld refusjon for reiseutgifter i samband med sjuketransport, må du kontakte HELFO

Informasjon om økonomisk sosialhjelp

Nye mønstre - trygg oppvekst

 

Pressemelding frå prosjektet "Nye mønstre - trygg oppvekst"

11 agderkommuner og 100 familier satser sammen mot fattigdom. Prosjektet «Nye mønstre – trygg oppvekst» skal i de fem neste årene prøve ut en ny måte å jobbe på. 
 
Nye mønstre – trygg oppvekst er ett av fire satsingsområder i Folkehelseprogrammet i Aust- og Vest-Agder. Det er foreløpig 11 kommuner som deltar i satsingen, og det skal i første omgang inkluderes 100 familier med om lag 430 enkeltpersoner.
 
Folkehelseprogrammet har bevilget 19 millioner kroner til prosjektet. 
 
- Nå som prosjektet er blitt en del av Folkehelseprogrammet i Agder, har vi fått en unik mulighet til å skape ny kunnskap og utvikling av samordnede tjenester for familiene, sier prosjektleder Kristine Vigsnes. 
 
Hun mener det ikke er ett tiltak eller en tjeneste som alene kan løse utfordringene med barnefattigdom. 
 
- Barn som opplever fattigdom opplever ikke bare ett problem, men flere samtidig. Løsninger må sees i sammenheng, og samarbeid og samordning blir stadig viktigere. Det er nettopp dette vil tester ut en modell for i prosjektet, sier Vigsnes.

 

Arver utfordringer

Målgruppen for prosjektet er familier med lav inntekt hvor barna har risiko for å utvikle helseutfordringer og utenforskap. Familiene rekrutteres gjennom NAV, helsetjeneste, oppfølgingstjeneste, barneverntjeneste, skole, barnehage eller helsestasjon.

Forskning viser at lav inntekt, og utfordringene det kan føre med seg, ofte går i arv. Det er økt risiko for at barn som vokser opp i familier med lav inntekt, selv har lav inntekt som voksne.

Målet med prosjektet er å bryte mønsteret hvor lavinntekt, med utfordringene som kan følge, overføres fra en generasjon til neste generasjon.

Koordinator og plan

"Nye mønstre – trygg oppvekst" prøver ut en ny måte å organisere tjenester på. Det tilbys familiekoordinatorer og «Familiens plan» til familier som strever med lav inntekt.

Familiekoordinator er en kontaktperson inn til hjelpeapparatet. De skal sikre rett hjelp til rett tid, til både barn og voksne i deltakerfamiliene. Familiekoordinator organiserer innsatsen rundt hele familien, og skal se hele familiens behov under ett.

Sammen lager familien og familiekoordinatoren «Familiens plan», en plan for hvordan man skal jobbe sammen og hvordan målene til familien skal nås. Familiekoordinatoren gir tett oppfølging og er tilgjengelig for familiene over tid.  Familier som deltar i prosjektet får tilbud om oppfølging fra familiekoordinator i fem år.

Forskning

Andelen barn og unge som bor i husholdninger med lavinntekt er tredoblet i løpet av 14 år, og i agderfylkene er andelen høyere enn landsgjennomsnittet.

- Det finnes for lite kunnskap om hvordan barn og unge i lavinntektsfamilier opplever sin livssituasjon og hvilke tiltak og tjenester som kan bidra til endring. For å vite om prosjektet klarer å nå målene samarbeider vi med Agderforskning og UiA om evaluering, sier Vigsnes som mener satsingen vil gi ny kunnskap med stor betydning for utvikling av konkrete tjenester lokalt og nasjonalt.

Folkehelseprogrammet

Gjennom Folkehelseprogrammet i Aust- og Vest-Agder deltar disse kommunene i prosjektet sammen med Kristiansand: Mandal, Marnardal, Lindesnes, Tvedestrand, Audnedal, Lyngdal, Grimstad, Songdalen, Valle og Bykle.

Agderforskning og Universitetet i Agder er viktige samarbeidspartnere i prosjektet. Du kan lese mer om folkehelseprogrammet i Agder her: http://regionplanagder.no/aktuelt/lurer-du-paa-hva-folkehelseprogrammet-er/

Kontaktpersoner i kommunene som deltar i prosjektet:

Kristiansand

Songdalen (2019)

Prosjektleder Kristine Løkås Vigsnes

481 51 622

Mandal, Marnardal og Lindesnes

Folkehelsekoordinator

Guro Wendelbo 

918 02 944

Lyngdal og Audnedal

Folkehelsekoordinator Linn Gyland

911 15 945

Bykle og Valle

Folkehelsekoordinator

Atle Berger Egeland

951 92 674

Tvedestrand

Folkehelsekoordinator

Kristin de Lange Johannessen

975 25 290

Opningstid: Kvardagar kl 09:00 - 15:00
Telefonnummeret: 800 45 353
Det er gratis for brukaren frå fasttelefon, og brukarar som ringar frå mobiltelefon får tilbod om å bli oppringt.

logo nav

logo nav

Kontaktinformasjon

NAV Valle
Kjellebergvegen 16
4747 Valle

Nav-leder og rekrutteringskontakt
Liv Bratlie Løyland
Tlf: 5555 3333/92 22 38 65