Landbruksdirektoratet har nyleg informert om at det for 2019 er sett av  8 millionar kroner til miljøtiltak i skogbruket. Der 6 millionar skal gå til skogeigerar som tek vare på nøkkelbiotopar i større omfang. I dette inngår fleirårige kontraktar om nøkkelbiotopar og fornying av gamle avtalar. Tilskot kan òg gis til å ta vare på områder rundt rovfuglreir og spillområde for tiurleik.

Dei øvrige 2 millionane skal fordelast til formål som friluftslivstiltak, synleggjering av kulturminner, ivaretaking og skjøtselstiltak i nøkkelbiotopar og fjerning av frøformerte planter av utanlandske treslag utanfor produksjonsbestand av slike treslag.

Ordninga er ny òg det er førebels ikkje utarbeida særskilte retningsliner for handsaming av søknadar.

Søknad om tilskot til miljøtiltak i skog skrivast inntil vidare i skjema LDIR-911, og sendast til postmottak i kommunen innan 15.10.2019.

Meir informasjon om ordninga finn de på landbruksdirektoratet si heimeside ved å gå inn på lenkene under eller ta kontakt med skogbrukssjefen på tlf. 37 93 53 51, e-post inge.olav.fjalestad@bygland.kommune.no

Lenker:

Landbruksdirektoratets omtale av ordningen «Tilskudd til miljøtiltak i skog» (med linker til dokumenter som angir retningslinjer for forvaltning og bruk av aktuelle midler, blant annet:)

Landbruksdirektoratet 26.08.2019 – Øremerkede midler til miljøtiltak i skog 2019 – forvaltning og bruk

Skjema LDIR-911 – Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog