Urevassvegen vart bygd i samband med utbygging av Skarje pumpestasjon, regulering av Reinevatn og Urevatn. Vegen eigas av Otra Kraft og Otteraaens Brugseierforening. Vegen er ca. 30 km lang høgfjellsveg og store delar ligg i SVR-verneområde. Urevassvegen brukas av grunneigarar, regulant, oppsyn og brukarar av statsallmenningen ved Urevatn. Det er i tillegg ein betydeleg bruk av vegen til turbruk. Av omsyn til villreininteressene søker nå Otteraaens Brugseierforening om å innføre ferdselsrestriksjonar på vegen.

Vedtak knytta til bruken av anleggsvegen til Store Urevatn (Urevassvegen) er heimla i kgl. res. 15. november 1974 post 10 og 17. NVE er tilsynsmyndigheit for vannkraftanlegg med konsesjon etter vassdragslovgivingen. 

Eventuelle innspel til forslaget sendas elektronisk til nve@nve.no med kopi til joae@nve.no innan 6. juli 2020.  

Som ein del av NVEs handsaming blir uttalar eller deler av desse referert i utgående brev. Dersom uttalen er lang, er det ein fordel om det utarbeides eit sammandrag som kan brukes til vår saksfremstilling. Av samme grunn er det ønskelig å få teksten elektronisk. 

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger om anleggsveien, kan Grunde Johnsen i Otteraaens Brugseierforening kontaktes på tlf. 901 87603 eller e-post Grunde.johnsen@otrakraft.no. Spørsmål vedrørende NVEs behandling kan rettes til Jon Atle Eie på tlf. 928 46 970 eller e-post joae@nve.no. 

Du kan finne "offentlig ettersyn av ferdselsrestiksjoner på Urevassvegen" og "søknad om ferdselsrestriksjoner på Urevassvegen" i papirform her på kommunehuset og biblioteket i Valle kommune - Sæbyggjen.