Kva er ei oppmålingsforretning og kven kan be om det?

Ei oppmålingsforretning kan gå ut på å:

  • Måle og merke eksisterande grenser i marka i tråd med partanes påstandar og framlagte dokument.
  • Måle og merke nye grenser i marka i samsvar med kommunalt løyve etter plan- og bygningslova eller eigarseksjonslova.

Kven kan be om oppmåling?

  • Oppmålingsforretning kan rekvireres av heimelshavar, festar, advokatar, kommunen, fylkeskommunen, staten eller andre som har fullmakt, jf. matrikkellova § 9.
  • I dei tilfelle det er eit firma som er eigar av eigedomen, vert det forlanga dokumentert firmaattest av nyare dato.

Innhald i rekvisisjonen, skjema og kven den skal sendas til

Skjema:
Rekvisjon av oppmålingsforretning etter matrikkellova 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring sendas til Valle kommune:
post@valle.kommune.no