Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 12-3 tredje ledd jfr § 4-2 og tilh. forskrift. Det varsles igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter og regulerer forhold omkring utbygging av området.

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. for planarbeidet eller utbyggingsavtalen sendes skriftlig til Møvik Byggetjenester AS, Andøyfaret 19b, 4623 Kristiansand innen 10. november 2016. Spørsmål eller innspill til planarbeidet kan rettes til planlegger på telefon 38010284 eller e-post: anne@arkmovik.no