Planstrategien er forankra i plan- og bygningslova §10-1. Kommunal planstrategi som seier» «§ 10-1.Kommunal planstrategi Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.» 

I planstrategien skal ein ha ein gjennomgang av plansystemet og vurdere om det er trong for rullering av eksisterande planar. Det skal vidare vurderast om det er behov for nye planar eller om det er planar som bør avviklast.

 

Valle kommune har vedteke kommuneplan 22.06.2016. I denne vart det lagt opp til ei brei planprosess med mellom anna fleire temamøter. Trongen for brei medverknad i planstrategiprosessen vert difor vurdert som ivareteken gjennom kommuneplanprosessen.

 

Planstatus for Valle kommune:

Overordna nivå
Kommuneplan Kommuneplanens arealdel: vedteke 22.06.2016
Kommuneplanens samfunnsdel: vedteke 22.06.2016
Økonomiplan – 4- års plan med årleg rullering
Budsjett – årleg
Folkehelseplan Valle og Bykle har felles kommunehelseteneste. Arbeid med folkehelseplan er starta i 2016
Trafikksikkerheitsplan Vedteke 2014
Risiko og sårbarheitsanalyse Felles for kommunane i Setesdal vedteke 2016.
Klima- og energiplan Vedteke 2010 2010 – 2020.

Areal og teknisk
Va- planar
Områdeplanar:
Områderegulering Valle Sentrum 26.06.2013
Sti- og løypeplan Vedteke 22.06.2016 
Avfallsplan Setesdal miljø og gjenvinning IKS tek i vare oppgåva
Helse
Alkoholpolitisk plan for Setesdal 2013 – 2016 Vedteke 2013 
Smittevern og pandemiplan Årleg rullering
Plan for helsemessig og sosial beredskap Årleg rullering
Strategisk plan for helse vert teke i vare av felles kommunehelseteneste for Valle og Bykle.
Plan for helse- og omsorg

Kultur
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Årleg rullering
Kulturminneplan Oppstart i 2017

Næring
Næringsplan Vedteke oktober 2016

Landbruk