Føremålet med planstrategien er å kome fram til kva for nye planar kommunen skal utarbeide, og kva for planar som skal vidareførast eller reviderast i den komande fireårsperioden. Eit sentralt spørsmål er om kommuneplanen, eventuelt delar av den, skal reviderast. Målet er å vedta planstrategien før sommarferien 2020.

Planstrategien er forankra i plan- og bygningslova §10-1 som seier «Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner».

Last ned saksframlegg med politiske vedtak her

 

Frist for innspel er 30 april.

Innspel merkes «Oppstart planstrategi» og sendes til:

Valle kommune

Postboks 4

4746 Valle

eller på e-post til:

post@valle.kommune.no