Saman med andre skal PPT-tenesta gjennom system- og individeretta arbeid bidra til at barn, unge og vaksne med særskilde behov får gode og likeverdige opplærings- og utveklingsmuligheiter.

Dersom du treng hjelp frå PPT-tenesta, kan du ta kontakt med barnehage/skule eller henvende deg direkte til vårt kontor i Valletunet, Kjellebergsvegen 8 (under Valle radio).

Leiar

 Øyvind Kjetsaa
 Mobil: 945 29 061
 Epost: oyvind.kjetsaa@valle.kommune.no

PP-rådgjevar

 Sigrid Berg
 Mobil: 945 04 437
 Epost: Sigrid.Berg@valle.kommune.no