Individretta tilbod:

Målgruppe: barn, unge og vaksne med psykiske vanskar eller lidingar, samt rusproblem. 
 
Rammer: 
Hovudsakleg korttidstilbod på i 6-10 samtalar, men det vil vere individuell vurdering. 

Tilvising: 
Det er ikkje krav om tilvising og innbyggarane kan ta direkte kontakt. Alle kommunale hjelpeinstansar kan tilvise til oss. Når det gjeld barn og unge under 16år, må båe foreldra gje samtykkje.

Systemretta tilbod:

Målgruppe: Andre kommunale instansar, lokalmiljøet og innbyggarane 

Bestilling: Ved ynskje om systemretta tilbod, sendast ein skriftleg førespurnad til Psykisk helse og rus. Teamet vil ta stilling til førespurnaden og gje tilbakemelding. 

Sjå eiget skjema