Psykisk helse og rus yter tenester i Valle og Bykle. Tenesta er ansvarleg for å førebygge, diagnostisere og behandle innanfor psykisk helse og avhengigheit.  Det er tett samarbeid med dei andre tenesteområda i kommunen, samt spesialisthelsetenesta. Tenesteområdet er tverrfagleg samansett.

Coronatiltak: Under pandemien vert samtaler og møte primært gjennomført over telefon og video.

Sjølvhjelp

Mange kan ha god nytte av sjølvhjelpsprogram for vanskar som søvn, depresjon, dårleg sjølvbilete, angst, stress og bekymring.

https://assistertselvhjelp.no/verktoy

Selvhjelpskurs ved psykiske plager - NHI.no

https://ifightdepression.com/no/selvhjelpsressurser/ifightdepression-verktoyet

Nokre er gratis og andre kostar noko, vel det som du får inntrykk av at kan passe for deg.

Helsefremmande program for gravide: https://sanitetskvinnene.no/mamma-mia

Målgruppe

barn, unge og vaksne med psykiske vanskar eller lidingar, samt rusproblem. 

Rammer

Hovudsakleg korttidstilbod på inntil 8 samtalar i året, men det vil vere individuell vurdering. 

Tilvisning

Det er tilrådd å ta kontakt med fastlegen for tilvising til oss, men det er også mogleg å ta dirkete kontakt, sjå kontaktinformasjon lenger ned. Alle kommunale hjelpeinstansar kan tilvise til oss. Når det gjeld barn og unge under 16år, må båe foreldra gje samtykkje.

Private tilbod

Ein kan finne andre behandlingstilbod hos private aktørar, mange har internettkonsultasjonar som moglegheit. Pris varierer.

https://finnenpsykolog.no/

Målgruppe

Andre kommunale instansar, lokalmiljøet og innbyggarane 

Bestilling

Ved ynskje om systemretta tilbod, sendast ein skriftleg førespurnad til Psykisk helse og rus. Teamet vil ta stilling til førespurnaden og gje tilbakemelding.