Helsedirektoratet har i dag kome med ny restriksjonar. Desse vil gjelde i tillegg til restriksjonane som er fastsett av Valle kommune.

Helsedirektoratet 

 • Alle som kjem til Norge etter reise utanom Norden blir ilagt karantene (isolering) i 14 dagar etter ankomst
 • Alle som kjem til Norge etter reise utanom Norden blir ilagt karantene (isolering)ved symptom ved symptom som forkjøling, feber og /eller tungpustaheit. Isoleringa varer i minst 7 dager etter symptomfriheit.
 • Restriksjonane gjeld og reisande til Norge via Nordiske land, etter opphald utanfor Norden.
 • Reisande som om ikkje har symptom kan reise til planlagt opphaldsstad, men bør under reisa så langt det let seg gjere halde avstand til andre.
 • Reisande med symptom skal umiddelbart i isolering, og kan ikkje nytte offentleg transprot.
 • Fører og personell av vare- og passasjertransport blir unnateke. Dette omfattar og personell som er naudsynte for å gjennomføre transporten. 
 • Leiinga av verksemder blir gitt adgang til å gjere unntak for eige nøkkelperosnell når det er streng naudsynt for å oppretthalde forsvarleg drift av kritiske samfunnsfunksjonar.
 • Vedtaket har verknad frå 27.feb og gjeld inntil nytt vedtak er fatta.

Valle kommune, helserestriksjonar reise – tilsette og innbyggjarar:

 • Generelt blir alle innbyggjarar oppmoda til å unngå reiseaktivitet i jobb og fritid for å avgrense smittetrykket.
 • Alle innbyggjarar som har vore utanlands skal rett i heimekarantene i 14 dagar - Dette gjeld med tilbakeverkande kraft.
 • Helsepersonell har reiseforbod ut av landet –førebels gjeld dette ut april.
 • Helsepersonell/ disponibelt helsepersonell og operatørar innanfor vass- og avløpsforsyning blir sterkt oppfordra til å halde seg innafor kommunen sine grenser, både med tanke på smittefare og ev tilkallingsbehov.