SLT står for "Samordning av lokale rus- og kriminalitetsførebyggjande tiltak".

Elisabeth Premark er SLT-koordinator i Bykle og Valle i 50% stilling. Ho har kontorplass på Bykle og Valle.

SLT-koordinatoren syter for at kommunenes førebyggjande ressursar blir samorda mest mogleg effektivt.

SLT handlar om å leggje til rette for eit nært og godt samarbeid mellom dei ulike instansar og profesjonar som er involvert i det lokale kriminalitetsførebyggjande arbeidet. Eit hovuedpoeng med SLT-modellen er at den er forankra i både kommunen og politiet. Det er difor den kallast ein samordningsmodell, ikkje en samarbeidsmodell.