Før du utformer byggjesøknad må du undersøke kva som er gjeldande av planer for eigedomen du skal byggje på. Gjeldande plan finn du her:
Arelplaner.no

Då engasjerer du eit føretak som står for søknadsprosessen. Firmaet tek seg av å leie inn føretak til ulike fagområder.


Eventuell vassforsyning, bortleiing av avlaupsvatn og tilkomst må sikrast og dokumenterast ved innsending av søknad.

Søknad om ferdigattest eller mellombels bruksløyve

Når tiltaket er ferdig, må ansvarleg senda inn søknad om ferdigattest, blankett 5167, samt gjennomføringsplan. Skjema for søknad om ferdigattest finn du her: Søknad om ferdigattest

Skjema for gjennomføringsplan finn du her: Gjennomføringsplan