SØKNADSSKJEMA

For å bruke skjema blir du sendt vidare til id-porten for å logge deg inn. Dersom det er første gong du bruker dette skjema må du lage deg ein brukar. 

Dersom du treng hjelp kan du kontakte velkomstsenteret på telefon 37937500.

 

Retningsliner for støtte til varmepumpe og vedomn

KVEN KAN SØKE OM STØTTE?
• Eigar av privat bustad i Valle kommune kan søke om støtte.
• Eigaren av bustaden det gjeld må vera folkeregistrert i Valle kommune.
• Leigetakarar kan ikkje søke.


DETTE MÅ DU VITE:
• Du kan søke om støtte til kjøp og montering av luft-til-luft-varmepumpe og reintbrennande vedomn.
• Varmepumpa må ha ein utedel og ein innedel.
• Ordninga gjeld for varmepumper og vedomnar som vert installerte for oppvarming av private bustadar i Valle. Det kan til dømes vera einebustad, tomannsbustad, rekkjehus eller leilegheit.
• Det vert berre gjeve støtte til éi varmepumpe og éin vedomn per bueining. Bueininga må vera godkjend som bustad av Valle kommune. Viss du søker om støtte til fleire bueiningar, må du senda ein søknad for kvar eining, og det må kome fram av søknadane kva bueining kvar av dei det gjeld for.
• Du må ha inngått avtale om kjøp av varmepumpe hos godkjend forhandlar etter 01.11.22. Kjøp frå privatpersonar eller kjøp av brukt varmepumpe eller vedomn vert ikkje støtta. 
• Varmepumpa må vera installert av godkjend montør som har eige registrert firma eller er tilsett i eit registrert firma. Me tilrår at du inngår serviceavtale, sidan varmepumper krev vedlikehald. Eigenmontering er ikkje tillate.

 

KVA VERT IKKJE STØTTA?
• Ordninga gjeld berre for luft-til-luft-varmepumper.
• Kommunen gir ikkje støtte til andre typar varmepumper, som luft-til-vann-varmepumper, væske-til-vann-varmepumper, avtrekksvarmepumper eller andre typar.
• Det vert ikkje gjeve støtte til fleire varmepumper eller vedomnar i éi og same bueining.
• Ordninga gjeld ikkje for hytter eller andre fritidsbustadar, garasjar eller for næringsbygg, og ikkje for bustadar eller andre bygg i andre kommunar enn Valle kommune.
• Det kan vere nødvendig å oppgradera straumkapasiteten i bustaden. Kostnadar for dette vert ikkje dekt av denne støtteordninga.
• Oppgradering av pipeløp vert ikkje dekt av denne støtteordninga.

 

KOR MYKJE GIR KOMMUNEN I STØTTE?
• Støtta utgjer inntil 30 prosent av kostnadane for kjøp og montering av varmepumpe og vedomn. Kvitteringar må leggjast ved søknaden.
• Kommunen tek atterhald dersom kostnadene vert urimeleg høge. Ta kontakt med kommunen om du er i tvil.
• Viss vilkåra for ordninga ikkje er oppfylt, har kommunen moglegheit til å trekke støtta tilbake.