Når du skal søke om tilkopling til offentleg vatn- og avlaupsnett må du sende inn søknad til kommunen.
Bruk skjema nedanfor:
Skjema søknad om tilknyting til offentleg vatn- og avlaupsnett

Vedlagt søknad må du leggje ved kart som syner kor leidninga kjem.
Situasjonskart finn du her: