Unntatt søknadsplikt

Basseng er unntatt fra søknads- og meldeplikt dersom

  • Bassenget er mindre 20 cm dypt
  • Bassenget er plassert oppå terrenget (uten inngrep i terrenget)
  • Tiltaket ikke kommer i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Midlertidig basseng - under to måneder

Basseng som skal plasseres midlertidig på eiendommen, og som ikke skal stå lengre enn to måneder, er unntatt søknadsplikt, jf. plan- og bygningsloven § 20-5.
Søker må alltid følge alle bestemmelser i plan- og bygningsloven, forskrifter, regulerings- og kommuneplan og liknende. Kommunen må alltid behandle plasseringen dersom det er ønskelig å plassere basseng i strid med byggegrensen eller mindre enn fire meter fra nabogrensen jf. pbl. § 29-4.

Midlertidig basseng - mellom to måneder og to år

Dersom det er ønskelig å plassere et basseng midlertidig, for en periode lengre enn to måneder, men kortere enn to år er det søknadspliktig jf. pbl. § 20-4 første ledd bokstav c. 

Permanent basseng

Oppføring av permanent basseng er søknadspliktig jf. plan- og bygningsloven § 20-1, og skal forestås av foretak med ansvarsrett jf. § 20-3. Mindre, enkle basseng kan omsøkes uten ansvarsrett dersom det ikke kreves særlig grad av prosjektering og bassenget ikke er tilkoblet offentlige vann- og avløpsledninger.

Ved søknad om svømmebasseng kreves følgende tilleggsdokumentasjon:

  • En redegjørelse angående tilknytning til ledningsnett. For basseng som ikke er tilknyttet avløpsledning må avløpsvannet disponeres på egen grunn. Vannsig som er til sjenanse for nabo tillates ikke. Svømmebasseng som er står med fast vanntilkobling skal utstyres med vannmåler  og avløpet skal tilkobles spillvannsledning eller eventuelt felles ledning.
  • En redegjørelse for sikring av basseng jf. TEK17 § 8-3
  • På snitt-tegningen skal det vises fundamentering, eksisterende og fremtidige terrenglinjer.
  • På plantegning skal det vises platting, terrasse, sikkerhetsgjerde, innhengning, maskinrom, og lignende.
  • På situasjonskart skal bassenget med tilhørende konstruksjoner (platting, terrasse, maskinrom, gjerder og lignende) inntegnes og målsettes. Avstand til nabo og vei må vises.
  • Bassengets maskinrom (renseanlegg) skal bygges og plasseres slik at driften ikke er til ulempe for naboer. Redegjørelse om plassering skal følge søknaden.

Avstandskrav

Nedgravd svømmebasseng under 50 m2 anses som mindre tiltak, og kan plasseres mimimum en meter fra grensen jf. plan- og bygningsloven § 29-4. Det er viktig at eventuelle tekniske installasjoner også plasseres minimum 1 meter fra grensen. 

Byggareal, bruksareal og uteoppholdsareal

Svømmebasseng som ikke er overbygget og som ikke eller bare ubetydelig går over ferdig planert terreng (mindre enn 50 cm) skal ikke medregnes i bebygd areal. Svømmebasseng utgjør ikke bruksareal.

Svømmebasseng som ikke er overbygget regnes med i uteoppholdsarealet.

Krav til sikring

Basseng, brønn eller lignende i uteoppholdsarealer skal sikres med gjerde, overdekking eller tilsvarende avstenging for å hindre at personer faller i dem.
Overdekking, overbygging, lokk, lås og gjerde med port eller grind må holdes i forsvarlig stand.
 

Krav til overdekking eller overbygging:
Overdekking eller overbygging av basseng, brønn eller åpen beholder for væske må være utført av solide materialer og være godt festet til forsvarlig fundament. Dersom trevirke benyttes til overdekking, må dekket være utført av planker som tåler hendelig belastning, for eksempel barns lek.

Krav til lokk/dør:
Har overdekkingen eller overbyggingen lokk (dør), må dette være utført i solide materialer og være forsynt med forsvarlig lås eller annet stengsel, slik at det ikke lett kan løftes av eller skyves til side.

Krav til gjerde:
Gjerde rundt basseng, brønn eller åpen beholder for væske bør gå helt ned til marken, være minst 1,50 m høyt og ha solid fundament. Port eller grind bør ha solid lås eller annen lukningsanordning. Gjerde med port eller grind, må være utført av solide materialer og være så tett at barn ikke kan komme gjennom det.