Velkomen

Arealstatus i Valle kommune, v/ordførar Steinar Kyrvestad

1815-1850

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter på Skinnarbu

Informasjon om ny kvalitetsnorm for villrein

1850-1900

Jarle Lunde, sekretær villreinnemnda

Informasjon om villreinnemnda si rolle i forvaltninga

1900-1920

Katrine Skaiaa Gunnarsli, Agder fylkeskommune:

Kva konsekvensar får kvalitetsnorm villrein/GPS merkeprosjektet for regionalplanen (Heiplanen)? Må planen opp til ny handsaming/revisjon?

1920-1940

Per Kjetil Omholt, Statsforvaltaren i Agder

Kva for konsekvensar ser Statsforvaltaren føre seg som etter ny kvalitetsnorm villrein? Kva avbøtande tiltak ser ein føre seg?

1940-2000          

Jørn Haug, SVR

For kva avbøtande tiltak er det naturleg/aktuelt at vernområdeforvaltninga SVR har ei rolle?

2000-2010

Oppsummering v/Valle kommune