Program: 


18.00 – 18.05
Velkomen v/ordførar Steinar Kyrvestad

18.05-18.45
Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter på Skinnarbu
Gjennomgang/orientering om arbeidet med tiltaksplan villrein. Kva kan ein seie så langt?

18.45-19.00
Torleif Homme og Knut H. Nomeland, villreinlaga  
Korleis gjekk teljinga i Setesdal Austhei og Setesdal Vesthei i år?

1900-1915
Pause

1915-1940
Katrine Skaiaa Gunnarsli, Agder fylkeskommune:
Heiplanen. Kva legg Agder fylkeskommune opp til når ny planstrategi skal leggjast fram for fylkestinget?

1940 -1955
Per Kjetil Omholt, Statsforvaltaren i Agder
Tiltaksplanar villrein. Korleis har det vorte?

1955 -2010          
Jørn Haug, SVR
Verdiskapingsprosjekt Setesdal Ryfylke 2017 – 2022.

2010 – 2030
Chirsti Erichsen Hurlen, kommunen sin advokat.
Gjennomgang av Agder Tingrett sin dom. Oppattføring av støylsbu i Valle.