Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - midlar

NMSK-midlar
Du kan søke om tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, NMSK. Kommunen får tildela NMSK-midlar i frå Fylkesmannen i Agder, og kommunen prioriterar kva midlane kan nyttast til innanfor gitte rammer. Etter søknad kan det gis kommunale NMSK-tilskot til:

  • Markflekking 30 %
  • Skogplanting 20%
  • Ungskogpleie 30 %
  • Nybygging og ombygging av skogsvegar 25 – 40 %  
  • Skogsdrift med taubane, hest o.a. 60 – 90 kr/m3

Retningslinjer

I Setesdal har ein vedteke felles retningsliner for handsaming av søknadar og  like tilskotssatsar. Retningslinene følgjer under:

Meir om tilskotsordning i skogbruket finn du her

Tilskot til tettare planting som klimatiltak

Det gis tilskot til tettare nyplanting og suppleringsplanting etter hogst på eksisterande skogareal

Meir om tettare planting finn du her

Ekstraordinært tilskot til planting

Det er innført ekstraordinært tilskot på kr 1,30 pr. plante pga. koronasituasjonen. Gjelder berre vårplanting 2020.

Meir om ekstraordinært plantetilskot finn du her