Regjeringa har gjort vedtak om at det skal greiast ut tiltaksppanar for fleire nasjonale villreinområde. Statsforvaltaren i Agder leiar arbeidet med tiltaksplan for villreinområda i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei.

Statsforvaltar inviterer alle interesserte og rørde partar til å kome med innspel til tiltak som kan betre forholda for villrein i desse områda via deira digitale innspelsløysing.

Fris for å kome med innspel er 5. juni.

Det er også oppretta ei referansegruppe for prosjektet. Denne gruppa er ope for alle, og vil motta oppdatert informasjon undervegs i arbeidet. Det vil bli halde eit digitalt innspelsmøte med referansegruppa i morgon 23. mai, kl. 18-20. 

Meir informasjon og lenke for registrering i referansegruppa finn du på statsforvaltaren i Agder sine nettsider.