Tilbodet gis etter ei individuell vurdering etter søknad. Opphald på sjukeheim kan være av ulik varigheit og av ulike grunner.

Korttidsopphald: kortvarig behandling for eit akutt problem eller observasjon.
Dag- og nattopphald: tilbod om opphald på dag eller natt for ein periode.
Langtidsopphald: for brukere som må bu meir eller mindre permanent på sjukeheim.
Avlastningsopphald: opphald på sjukeheim, dersom ein har særlig tyngjande omsorgsoppgåver. slik at pårørande skal få avlastning i kortere eller lengre periode.

Det er ulike betalingsordninger/satser avhengig av type sjukeheimsopphald som innvilges. 

Valle Bygdeheim ligg nær Valle sentrum og gjev eit sjukeheims- og dagtilbod til innbyggjarane i kommunen.