Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Valle SFO

Valle SFO ligg i nær tilknytning til Valle skule og Valle barnehage

Om SFO og moderasjonsordningar på SFO

"§ 13-7. Skulefritidsordninga (SFO) 

Kommunen skal ha eit tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for 1.-4. årstrinn, og for born med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. 

Skulefritidsordninga er eit friviljug tilbod og skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hjå borna 

Skulefritidsordninga skal gje borna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma born skal gjevast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet. 

 

Skulefritidsordninga skal ha vedtekter om: 

 

a. eigarforhold 

b. kven som er opptaksmyndigheit 

c. opptakskriterium 

d. opptaksperiode og oppseiing av skulefritidsplassen 

e. foreldrebetaling 

f. leike- og opphaldsareal 

g. dagleg opphaldstid og årleg opningstid 

h. bemanning og leiing 

 

 

Når skulefritidsordninga er knytt til skular, skal rektor til vanleg vere leiar

For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9. 

 

Born med SFO plass har ikkje krav på skuleskyss. 

 

Moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO)

Tilsette SFO

Fagleiar SFO: Ingunn Anette Bratteland

Barne- og ungdomsarbeidar Tove Andersen 

Barne- og ungdomsarbeidar Knut Henrik Torgersen

Assistent Kjetil Helle

Assistent Gina Brottveit

Miljørettleiar Fredrik Siring Eriksen

 

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling i SFO

1. august 2021 blei ein inntektsavhenig ordning  med redusert foreldrebetaling i SFO for hushald med elevar på 1. tom 4. trinn. 

Gratis SFO for elevar med særskilde behov på 5. tom 7. trinn

Frå 1. august 2021 gjeld moderasjonsordninga for familiar,der årsprisen for plass pr barn er høgare enn 6 % av hushaldet si samla bruttoinntekt, har då rett på redusert foreldrebetaling.

Tap av inntekt kan vere med bakgrunn i fleire årsakar; bortfall ved død, samlivsbrot, tap av arbeidsinntekt mv.

SØKNADSSKJEMA

SFO 2023

Kontakt

Postadresse:
Postboks 4, 4746 Valle

SFO Telefon: 95 11 69 65

Åpningstider: 07.00-16.00, minus skuletid

SFO er stengt desse dagane skuleåret 2023/2024:

 • Måndag 25. desember
 • Tysdag 26. desember
 • Måndag 1. januar
 • Tysdag 2. januar
 • Torsdag 28. mars
 • Fredag 29. mars
 • Måndag 1. april
 • Onsdag 1. mai
 • Torsdag 9. mai
 • Fredag 10. mai
 • Fredag 17. mai
 • Måndag 20. mai
 • Veke 28, 29 og 30

Fagleiar SFO:

Ingunn Anette Bratteland
Tlf. 99 71 40 73 

Rektor:

Marit Jaabæk Brokke
Tlf. 99 16 98 62
 

Sist oppdatert 23. august 2023