Ved oppstart detaljprosjektering ser en at området vil bli bedre ved å gjøre noen små endringer. Disse endringene vil ikke påvirke naboer eller andre berørte parter etter vår vurdering. Endringen gjelder føresegn og plankart. Det vil legges ved egen planbeskrivelse som beskriver endringene. 

Detaljene i planforslaget kan du finne i revidert forslag til plankart og reguleringsføresegn, samt søknadsteksten.

Forslaget til planendring sendes nå ut på høring til berørte parter etter plan- og bygningsloven § 12-14. Frist for å komme med innspill/merknader er satt til 20. august 2021. 

Etter høringen vil innkomne merknader bli vurdert og på bakgrunn av dette vil planforslaget eventuelt bli justert før saken blir oversendt til kommunen for sluttbehandling som en mindre reguleringsendring. Etter vedtak i kommunen vil berørte parter få tilsendt informasjon av vedtaket.

Merknader/ innspill rettes til: Tone Straume Wikeland

Mobil +47 98210898

e-post: tone@prosjekthuset.com

Gjeldende plan i planinnsyn: PlanId 201903

--------------------------------------------------------------------

Dokument som beskriver endringen:

Bakgrunn for endringa

Plankart som viser endringa

Bestemmelser som viser endringa