Årsaken er kostnadsoverslaget for den nye vegen viser seg å være høgare enn summen som er løyvd.

Det er på strekninga ved Helle, synt i kartutsnitt nedanfor, at det er ynskjeleg å gjere endringar for å spare kostnader. Resten av planen, som ble vedteke 27. mars i år, blir ikkje endra.

Valle kommune inviterer i samarbeid med Statens vegvesen til eit informasjonsmøte tysdag 21. mai kl. 18.00-20.00 i Treungen grendehus. Her vil kommunen og Vegvesenet fortelle detaljert om endringane og prosessen vidare.

Endringane vil bli lagt ut i juli med ein høyringsperiode på 6 veker der det vil vere mogleg å kome med innspel. Høyringsperioden vil bli annonsert, og partar vil få skriftleg brev.

 

Figur revidert RpOmråde Helle.jpg