I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av detaljregulering for delar av gnr./bnr. 64/2 m.fl. i Valle kommune.

Det varslast samtidig at det igangsettasg forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjeld mellom berørte parter (utbygger/ grunneigar og kommunen) og regulerer forhold omkring utbygging av området. 

Planarbeidet utførast av Prosjekthuset AS og Simon Stulien Plan på vegne av Kvisle Eigedom AS.

Føremålet med planen er å leggje til rette for bygging av fritidsbustader med tilhøyrande infrastruktur, samt tilrettelegge for ein sosial møteplass ved tjønna med t.d. sittebenkar, gapahuk, vaffelbu, badeplass, leikeapparat og stiar. 

Oppstartsmøte med Valle kommune vart halde 29.07.2022. Planen utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing. 

 

Eigedomsforhold

De største delane av planområdet ligg på gnr./bnr. 64/2. Andre eigedomar: 64/101, 68/2 og 64/2/3

Innspel til planarbeidet

Naboar, gjenbuarar og berørte inviterast med dette til å komme med innspel til reguleringsarbeidet. 

Spørsmål til arbeidet og skriftlege merknader rettes til:

Simon Stulien Plan v/ Simon Stulien, Logndalsvegen 6, 4540 Åseral eller simonstulien.plan@gmail.com innan 4 veker

 

Planen kan du sjå i planregisteret "arealplaner.no"  HER

 

Dokument

Du finn planinitiativ, referat frå oppstartsmøtet og planavgrensing under vedlegg