Forhandlingane gjeld utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for:

  • Detaljregulering for Stuteliheii, plan ID 202102
  • Detaljregulering for Myklevatn Aust, plan ID 202004
  • Reguleringsplan for del av hnr.64/bnr.5 Myklevatn.
  • Reguleringsplan for Garevasstøylen, plan ID 200603

 

Utbyggingsavtalen vil i hovudsak ta opp anleggsarbeid i samband med utbedring av vegen Brokke-Suleskard fra Rv.9 til Jarnsverk, slik som kommunen og vegstyresmakta godtek, og kostnadsfordeling i samband med denna oppgraderinga.

Evt. Merknadar/kommentarar til oppstartsvarselet sendes innan 12.05.2022 til