Planområdet

Planområdet ligger i sentrum av Furestøylområdet, og tar med seg et område rundt Brokkestøylen, Årekroken og nordøst i Sitåsen. Brokke-Suleskardvegen går gjennom planområdet. Planområdet er ca. 317 daa, Planområdet er avgrenset som vist i kart nederst på siden.  Planområdet er i gjeldende kommuneplan, vedtatt 22.06.2016, avsatt til detaljeringssoner,
Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde.
I planområdet inngår deler av følgende gjeldende reguleringsplaner:
• Reguleringsplan for Furestøylområdet, ikraft 25.08.1999, PlanId 47 (privat vei, jord- og skogbruk i kombinasjon med bevaringsområde kulturmiljø, område for kommunalteknisk virksomhet, friluftsområde på land og i vann)
• Reguleringsplan for del av Furestøyl, H5 og T1, ikraft 26.09.2001, PlanId 51 (Landbruksområde, kjørevei, friluftsområde og landbruk i kombinasjon med bevaringsområde)
• Reguleringsplan for Brokke ljosløype, ikraft 25.02.2004, PlanId 70 (Jordbruk, park/turvei og friluftsområde).
• Reguleringsplan for Sitåsen hyttefelt, H1 og H2, Ikraft 28.06. 2006, PlanId 79 (Byggeområde fritidsbustad, friluftsområde land, friluftsområde vatn, reinseanlegg, midlertidig trafikkområde
scootertrase)
• Reguleringsplan for Kvisle, ikraft 30.01.2008, PlanId 91 (byggeområde kombinerte formål – forretning/kontor/bevertning/hotel/leiligheter, samferdselsanlegg, idrettsanlegg, skiløype og
friluftsområde i vann)
• Detaljregulering for Vardefjødd hyttefelt, Ikraft 18.12.2013, PlanId 200703 (friluftsformål i kombinasjon med midlertidig bygge og anleggsområde, kjørevei)

Formålet med planleggingen

Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for følgende formål:
• Næringsaktivitet eventuelt i kombinasjon med andre byggeformål som (fritids-)leiligheter og kontor. Det er aktuelt med overnatting og bevertning, forretning/handel, kontor, produksjonsbedrift og turistbasert næring (camping og aktiviteter).
• Samferdselsanlegg (kjøreveier, kryss/adkomstløsninger), kryssing vei og skiløype i kulvert eller bro.
• Planskilt kryssing av Brokke-Suleskardveien med skiløype (Furestøyl-Kvisle).

• Mulig nytt vannforsyningsanlegg og renseanlegg
• Grønne områder med verdi for friluftsliv, rekreasjon, grønnstruktur/landskap.
• Bevaring av kulturminne og kulturmiljø.
• Eventuell justering av trase for eksisterende lysløype.
Det foreslås følgende endringer av gjeldende planer:
PlanId 91:
Område S1 – S4. Tillatt arealbruk og vilkår for disse blir vurdert på nytt, herunder også utnyttelsesgrad. Område Fr1 og Fr2. Arealbruken vil bli endret, dels i tråd med formålet (Fr2 -
badeplass) og dels ny (Fr1 – Næring, camping og aktiviteter). Tp1-3, Tk3, samt veger med sideareal.  Omfang og lokalisering av samferdselsanlegg kan bli endret. Den vestre rundkjøringen i sentrum vil bli foreslått omregulert til kryss.
PlanId 70:
I område avsatt til jordbruk og park/turveg vil bli foreslått til næring, kjøreveger og eventuelt omlegging av lysløype, herunder bruk av kulvert for å oppnå planskilte kryssinger vei-skiløype.
PlanId 51:
I område K1 og Fr1 ønskes tilrettelagt for utvikling og bruk av støylsvollen og eksisterende bygninger på støylen (bevertning og booking/kontor), samt enkle tilretteleggingstiltak for overnatting - Glamping (Glamorøs camping i telt på plattinger av tre på peler).
PlanId 47:
I område K2 vil det bli vurdert hvilke arealformål/mulige tiltak arealet kan brukes til, sammen med kulturminnemyndigheten.
PlanId 79:
I nordøsthjørne av reguleringsplan Sitåsen vil det bli vurdert planskilt kryssing vei/skiløype.
PlanId 200703:
Endre bredde på regulert veiareal helt i nordøst – inn mot rundkjøring som skal erstattes med kryss. 

For mer utfyllende informasjon, se vedlagt planinitiativ datert 19.07.2019 og referat fra oppstartsmøte datert 18.09.2019 under "meir informasjon" nederst på siden.


Det er avklart i oppstartsmøte at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter pbl. §12-3 tredje ledd, jf. § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning.

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Brokke Eigedom AS. Stærk & Co. as er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til oppstartmeldingen

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 20.04.2020 til Stærk & Co. a.s., Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller per e-post: eia@staerk.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co. a.s., v/ Erling I. Aas, tlf 91547813, e-post: eia@staerk.no. Kunngjøringen kan også sees på www.staerk.no 

Du finner planen i Valle kommune sitt planinnsyn her

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.