Planområdet

Planområdet ligger vest for Furestøyl, mellom Bjørnevassåni, Uvedalsfjødd og Brokke-Suleskardvegen. Planområdet er ca. 1083 daa og avgrenset som vist på vedlagt kart. Planområdet er i gjeldende kommuneplan, vedtatt 22.06.2016, avsatt til nåværende og fremtidig fritidsbebyggelse (BFR09 og BFR10), turveitraseer, LNFR-område, hensynssone ras- og skredfare og detaljeringssoner reguleringsplan som fortsatt skal gjelde. I planområdet inngår deler av følgende vedtatte reguleringsplaner:
• Reguleringsplan for Furestøylområdet, ikraft 25.08.1999, PlanId 47 (byggeområde fritidsbebyggelse, privat vei, jord- og skogbruk i kombinasjon med bevaringsområde kulturmiljø)
• Reguleringsplan for Brokke ljosløype, ikraft 25.02.2004, PlanId 70 (turvei og friluftsområde).
• Detaljregulering for Vardefjødd hyttefelt, Ikraft 18.12.2013, PlanId 200703 (friluftsformål i kombinasjon med midlertidig bygge og anleggsområde, kjørevei)

Formålet med planleggingen

Reguleringsplanen skal tilrettelegge for følgende formål:
• Fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg. Det vil bli planlagt et variert tilbud av fritidsboliger/leiligheter.
• Kjøreveier, herunder hovedadkomst
• Ny skiløype langs Bjørnevassåni
• Mulig nytt vannforsyningsanlegg og renseanlegg
• Grønne områder med verdi for friluftsliv, rekreasjon, grønnstruktur/landskap.
• Bevaring av kulturminner og kulturmiljø.
• Eksisterende lysløype


For mer utfyllende informasjon, se planinitiativ datert 12.08.2019 og referat fra oppstartsmøte datert 18.09.2019 under "meir informasjon" nederst på siden.

Det er avklart i oppstartsmøte at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter pbl. § 12-3 tredje ledd, jf. § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning.

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Brokke Eigedom AS. Stærk & Co. as er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til oppstartmeldingen

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 20.04.2020 til Stærk & Co. a.s., Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller per e-post: eia@staerk.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co. a.s., v/ Erling I. Aas, tlf 91547813, e-post: eia@staerk.no. Kunngjøringen kan også sees på www.staerk.no 

Du finner planen i Valle kommune sitt planinnsyn her

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.