På vegne av Knut H. Nomeland varsler Prosjekthuset AS oppstart av planarbeid. I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av detaljregulering for delar av gnr. 65/bnr. 5 i Valle kommune. I henhold til krav i plan‐ bygningslovens kapittel 5, vil det bli lagt opp til medverknad i løpet av planprosessen.

Formålet med planen er å leggje til rette for etablering av hyttefelt med lågstandard – utan innlagt straum og vatn. Planen inneheld 10 stk tomter som kvar er på ca 1 dekar. Det skal etablerast veg inn til kvar tomt med parkering på eiga tomt. Heile planområdet er på cirka 44 Dekar.

I kommuneplan for Valle kommune 2016-2028 sin arealdel er området i sin heilheit avsett til noverande landbruks-, natur- og friluftsformål, spreidd fritidsbusetnad (LNFR).

Naboar og berørte vert invitert med dette til å kome med innspel til reguleringsplanarbeidet. Det vert lagt opp til ein medverknadsprosess i tråd med krava i plan- og bygningslova.

Kunngjeringa kan og sjåast på Prosjekthuset si heimeside.

Spørsmål og eventuelle skriftlege kommentarar, merknader, opplysningar m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendast innan 31. desember 2020 til: 

Prosjekthuset AS v/Tone Straume Wikeland

Mollandsveien 160, 4879 Grimstad

e-post: tone@prosjekthuset.com

Telefon: 98210898

 

Dokument

Kunngjeringsbrev

Planintiativ

Kunngjeringskart

Oversiktskart

Referat frå oppstartsmøte