Heilt sidan inntaket på Farå vart etablert har det vore ein fare for plutseleg auka vassføring i elveløpet. Det er varsla med skilt i området. No ynskjer ein i tillegg å redusere risiko i området med aktiv varsling.

Det vil framleis vere risiko knytt til opphald i elveløpet. Det vil også vere risiko for at anlegget ikkje verkar etter føremålet. Ein må difor take førehandsreglar ved opphald i området.

Otra kraft.jpg