Drift av kommunale vegar ivaretas av Teknisk avdeling. Valle kommune har ansvar for ca. 36 km veg over heile kommunen. Dette inkluderer også gang- og sykkelvegar.

Statens vegvesen har anvar for alle fylkesvegar.

Kommunen har avtale med Otera om drift og vedlikehald av gateljos i heile kommunen.

For å melde inn feil på gateljos trykk lenkje eller kontakt Velkomstsenteret.