Vegnamn

Vegnamn for Valle kommune vart vedteke i Kommunestyret 27.11.2013: Møteprotokoll KS 27.11.2013

Vegnamn for hytteområda i Brokke vart endra i Kommunestyret 26.02.2014: Møteprotokoll KS 26.02.2014

Alfabetisk liste over alle vegnamn med tilhøyrande kart.

Adressetildeling

Etter kvart som adressene blir tildelt (kvart hus får nummer) vert det sendt varsel til dei som har fått ny adresse. Vi legg også ut kart og liste over adressene for kvar veg på sida Tildelte adresser.

Vi prioriterer først fast busetting i sentrumsområda Rysstad og Valle, så fast busetting i resten av kommunen før vi går vidare med hyttefelt og til sist hytter utanfor hyttefelt.