Bufdir har utarbeidet en veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse med utgangspunkt i Forskrift om medvirkningsordninger som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet. Veilederen supplerer forskriften og inneholder informasjon og tips om arbeidet i rådene. Veilederen er spesielt rettet inn mot medlemmer av rådene og mot rådssekretærer/kommunal og fylkeskommunal administrasjon. Funksjonshemmedes organisasjoner er også en viktig målgruppe.

Vi oppfordrer råd i kommuner/fylkeskommuner, kommunal/fylkeskommunal administrasjon

og funksjonshemmedes organisasjoner til å ta veilederen aktivt i bruk. Vi oppfordrer også kommunen og fylkeskommunen til å legge ut en lenke til veilederen på sine nettside. Den kan f.eks. legges i tilknytning til omtalen av styrer/råd/utvalg hvor det ligger informasjon om rådets sammensetning mm. Det kan også legges en lenke i tilknytning til avdelingen som har ansvar for rådets sekretariat. Vi oppfordrer også funksjonshemmedes organisasjoner til å henvise til veilederen på sine nettsider.

Veilederens nettadresse er: https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/.

Veilederen inneholder blant annet informasjon om

  1. hva rådet for personer med funksjonsnedsettelse er og hvilke saker rådet jobber med
  2. prosedyrer for oppnevning av rådet og hvem som kan sitte i rådet
  3. overordnede rammebetingelser og føringer i lov og forskrift
  4. roller, arbeidsoppgaver for rådsmedlemmer og for rådssekretærer og kommunal/fylkeskommunal administrasjon.

Vi vil ellers fremheve at vi i veilederen

  1. oppfordrer til at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), bør være en overbygning/rammeverk for arbeidet i rådene.
  2. Realisering av rettighetene i CRPD bestemmes i stor grad av kommuner og fylkeskommuner, og rådene har en viktig oppgave i å sørge for at rettighetene oppfylles.

  3.  understreker at rådene må arbeide bredt og gi innspill på ulike saksområder – f.eks. barnehage, skole og utdanning, arbeidsdeltakelse, helse- og omsorgstjenester, plan og bygg/uteområder, transport og kultur/fritid. CRPD slår fast at mennesker med nedsatt funksjonsevne må bli likestilt og få delta fullt ut på alle livets områder. 

  4.  legger vekt på betydningen av at rådene skaffer seg kunnskap om situasjonen for kommunens eller fylkeskommunens innbyggere med funksjonsnedsettelse. Veilederen anbefaler blant annet at rådene bruker Bufdirs kommunemonitor for nedsatt funksjonsevne i sitt arbeid.

  5. understreker betydningen av at rådsmedlemmene får informasjon og opplæring som gjør at de kan utføre rådsfunksjonen på en god måte, for eksempel tilbud om å delta på KS folkevalgtprogram og opplæring om FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vi håper veilederen kan bli et nyttig redskap i rådenes arbeid med likestilling og at rådssekretærer og kommune/fylkeskommune vil ha nytte av veilederen i arbeidet med å legge til rette for at rådene på best mulig måte kan utføre sin funksjon. Vi håper også at funksjonshemmedes organisasjoner vil finne nyttig informasjon i veilederen og informere sine medlemmer av rådene om veilederen

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anders Eriksen – anders.eriksen@bufdir.no

Med hilsen

Anna Bjørshol (e.f)

avdelingsdirektør

Og

Anders Kristoffer Braav Eriksen

seniorrådgiver