sauetopp 2 Bilete av Hylestad barnehage hengebruopning kuer fotballskule  2valletopp
reinsdyr

Kart over jaktvald

måndag 22.08.2016
Treng du kart over jaktvald? Vi hjelper deg gjerne med utskrifter, men har også laga ei side der du kan finne dei sjølv. Der har vi lagt ut pdf’ar med kart over alle villreinvald. Nytt av år...
logo-skatt-sør_400

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivande hausten 2016

fredag 12.08.2016
Kurset inneheld grunnleggjande informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til rekneskap. Det passar difor også for dei som har planar om å starte, men som ...
snøscooter

Snøskuterløyver for 2016-2020 - status

torsdag 04.08.2016
Vi er førebels inne i arbeidet med å utarbeide nye skjema for snøskuterløyver. Så snart skjema er klart for publisering vil vi legge det ut på heimesida. Vi vonar å ha klart skjema til 1. se...
ny forsidebanner kommuneplan vedteken

Kommuneplan for Valle 2016-2028

torsdag 23.06.2016

Kommuneplan for Valle vart vedteken i kommunestyret 22.06.2016

Kommuneplanen er det overordna styringsdokumentet for kommunen. Den dannar grunnlaget for handlingsprogram og budsjett, og styrer kommunen si verksemd dei næraste åra. Arealdelen, som syner arealbruken på plankartet og tilhøyrande føresegner, er rettsleg bindande.
 

kommunen-informerer-teknisk-avdeling

Redusert kapasitet på plansakshandsaming

fredag 08.07.2016
Valle kommune har for tida ingen tilsett plansakshandsamar. Ingunn Hellerdal Landskapsarkitekt MNLA leigast inn for å utføre dette arbeidet. Ho vil stort sett vere tilgjengeleg frå heimekont...
Illustrasjon av plankart

DETALJREGULERING FOR KVISLE, OMRÅDE L2A - HØYRING

fredag 08.07.2016
Plan- og Miljøutvalet i Valle kommune vedtok i møte 14.06.2016 at detaljregulering for Kvisle, område L 2A (PlanId 201601) skulle leggast ut til høyring og offentleg ettersyn når planføreseg...
sau

Informasjon om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder og Vest-Agder 2016

fredag 08.07.2016
 Fylkesmannen informerer om ordninga med regionale miljøtiltak i jordbruket Søknadsfrist 20. august for ordninga. Les meir om ordninga på https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/region...
Illustrasjon av plankart

DETALJREGULERING KVISLE FELT L3. MELDING OM VEDTEKEN PLAN.

fredag 01.07.2016
Kommunestyret i Valle vedtok i møte 22.06.2016 detaljreguleringsplan for Kvisle, felt L3, planID 201502. Planen legg til rette for at det kan byggast 53 einingar innanfor same feltet som ...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS