Bilete skiløparar i ljosløypa vallevintertopp Bilete av husflidbygget vintermorgen vintervalle  2valletopp
kommunen-informererBLUR

KUNNGJERING ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG BUDSJETT 2017

onsdag 07.12.2016
Innstilling frå formannskapet til økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 er lagt ut til ålment ettersyn i perioden 07.12.2016 til 21.12.2016 på kommunehuset i Valle og på biblioteket. I t...
Bildebanner for bygdenytt

Bygdenytt for desember 2016

torsdag 01.12.2016
"Bygdenytt" er Valle kommune si informasjonsavis til innbyggjarane. Her finn du informasjon frå offentlege etatar og lag og organisasjonar.  Desemberutgåva finn du her Vil du ha noko p...
Bibliotek_400

Detaljregulering for nytt bibliotek på den gamle bankplassen, Valle sentrum.

fredag 25.11.2016
Valle kommune ønskjer å bygge nytt bibliotek på tomta til det gamle bankbygget til Valle Sparebank. Gards og bruksnr.: 41 / 10. Eigedomen er eigd av Valle Sparebank, men skal overdragast til...
Banner ledige stillingar i Valle kommune

Ledige stillingar i Valle kommune

fredag 30.09.2016

Valle kommune har gode tenester og fasilitetar.
Vil du bli ein del av laget finn du ledige stillingar her

illustrasjonsbilde regplan_808

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR BAKLIAN, «SYLVÅRA». OPPSTART AV FORHANDLINGAR OM UTBYGGINGSAVTALE

torsdag 24.11.2016
I medhald av §§ 12-3 og 12-8 i Plan- og bygningslova, og etter oppdrag frå grunneigar Trygve Rysstad v/Sylvåra AS, varslar vi at det skal setjast i gong detaljreguleringsarbeid på delar av g...
kommunen-informererBLUR

Kommunestyremøte 14.12 er utsett til 21.12

onsdag 23.11.2016
Vedtak frå formannskapet i sak om handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020 og Budsjett 2017 må liggje til offentleg ettersyn i 14 dagar. Formannskapet har møte 7.12 og Kommunestyret kan dif...
Snøskuterløype

Statusoppdatering - handsaming av søknader om snøskuterløyve

måndag 07.11.2016
Pr. dd har Valle kommune motteke ein stad mellom 500-600 søknader om løyve til snøskuter så det vil ta litt tid å handsame alle.  Alle søknadar som er motteke hjå oss innan 15.10 er garan...
illustrasjonsbilde regplan_808

Detaljregulering for Kvisle, L2A (planid 201601). Melding om vedtak.

måndag 07.11.2016
Kommunestyret i Valle vedtok i møte 26.10.16 detaljregulering for Kvisle, L2A. Planen opnar for at det kan byggast 7 frittståande fritidsbustader. Vedtaket inneber ei endring av regulerin...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS