sauetopp 2 Bilete av Hylestad barnehage hengebruopning kuer fotballskule  2valletopp
kommunen-informerer--HELSE-BLUR

Informasjon frå legetenesta

måndag 27.06.2016
Informasjon frå legetenesta I samband med ferieavvikling vil det vere samdrift  for legetenesta i Valle, Bykle og Hovden frå og med veke 28 t.o.m veke 31, 11.juli-  05.august 2016. I ...
Dentist Examining Little Boys Teeth --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Ferieavvikling Valle tannklinikk

måndag 27.06.2016
Stengt i veke 29 – 34 Vaktordning for akutt hjelp i perioden 9. juli – 7. august, tlf 911 84 730. Kvardagar 12 - 18 laurdag og sundag 10.00 – 14.00.
kommunen-informererBLUR

Ferieavvikling

måndag 20.06.2016
I perioden 04.07 til 08.08 er det mange tilsette som avviklar sin ferie.  Er det noko du vil søkje om, eller noko det hastar med å få svar på, ber vi deg om å ta kontakt med oss snarast.   ...
ny forsidebanner kommuneplan vedteken

Kommuneplan for Valle 2016-2028

torsdag 23.06.2016

Kommuneplan for Valle vart vedteken i kommunestyret 22.06.2016

Kommuneplanen er det overordna styringsdokumentet for kommunen. Den dannar grunnlaget for handlingsprogram og budsjett, og styrer kommunen si verksemd dei næraste åra. Arealdelen, som syner arealbruken på plankartet og tilhøyrande føresegner, er rettsleg bindande.
 

kommunen-informerer-teknisk-avdeling

Redusert kapasitet på plansakshandsaming

fredag 08.07.2016
Valle kommune har for tida ingen tilsett plansakshandsamar. Ingunn Hellerdal Landskapsarkitekt MNLA leigast inn for å utføre dette arbeidet. Ho vil stort sett vere tilgjengeleg frå heimekont...
Illustrasjon av plankart

DETALJREGULERING FOR KVISLE, OMRÅDE L2A - HØYRING

fredag 08.07.2016
Plan- og Miljøutvalet i Valle kommune vedtok i møte 14.06.2016 at detaljregulering for Kvisle, område L 2A (PlanId 201601) skulle leggast ut til høyring og offentleg ettersyn når planføreseg...
sau

Informasjon om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder og Vest-Agder 2016

fredag 08.07.2016
 Fylkesmannen informerer om ordninga med regionale miljøtiltak i jordbruket Søknadsfrist 20. august for ordninga. Les meir om ordninga på https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/region...
Illustrasjon av plankart

DETALJREGULERING KVISLE FELT L3. MELDING OM VEDTEKEN PLAN.

fredag 01.07.2016
Kommunestyret i Valle vedtok i møte 22.06.2016 detaljreguleringsplan for Kvisle, felt L3, planID 201502. Planen legg til rette for at det kan byggast 53 einingar innanfor same feltet som ...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS